Fantail, 60" - 5 Stems/Bunch, 30 Bunches/Bundle

SKU: FAN5