6.5" HB Hoya, Carsona Tricolour - PAK 6

SKU: 06HBHOTR