4" Sansevieria, Fernwood Natural Shape - PAK 15

SKU: 0400SANA