4" HB Hoya, Carsona Tricolour - PAK 12

SKU: 040HBHOTR