2.5" Sansevieria, Shark Fin - PAK 28

SKU: 0250SASH