6.5" HB Nephthytis, Strawberry - PAK 6

SKU: 06HBNEST