6" HB Nephthytis, Strawberry Cream - PAK 6

SKU: 06HBNEST