2.5" Sansevieria, Shark Fin - PAK 12

SKU: 9250SASH